Odlukom Savjeta Medicinskog fakulteta u Sarajevu 1973. godine osnovana je Viša medicinske škola u Sarajevu, koja je započela sa radom po dobijanju odobrenja Republičkog sekretarijata za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu. Kod prve registracije naziv Više medicinske škole je glasio “Univerzitetsko-medicinski centar zajednica organizacija udruženog rada Viša medicinska škola”.

 

Odlukom Savjeta Univerziteta u Sarajevu 1974. godine, Viša medicinska škola je uključena u Univerzitet u Sarajevu.

U toku proteklih 30 godina rada, Viša medicinska škola je prolazila kroz nekolke organizacione promjene, doneseni planovi i programi, vršena njihova dopuna i inovacija, te konačno, 1990. godine, Viša medicinska škola uvodi trogodišnji studij i obavezu izrade diplomskog rada. Od 1990/91. Školske godine na Višoj medicinskoj školi se uvodi naziv odsjek umjesto smjer.

Viša medicinska škola je preimenovana u Javnu ustanovu „Visoka zdravstvena škola” u Sarajevu rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo broj UF/I-1034/03 od 12. 12. 2003. godine.

Akademske 2002/03. godine upisana je prva generacija četverogodišnjeg studija Visoke zdravstvene škole, studija u oblasti zdravstva, koji omogućava završenim studentima ravnopravnu participaciju na postdiplomskim studijama, izradu magisterija i doktorata iz svojih naučnih oblasti.

Fakultet obrazuje pet studija:

  • Studij sestrinstva
  • Studij fizioterapije
  • Studij radiološke tehnike
  • Studij medicinsko laboratorijske dijagnostike
  • Studij sanitarnog inženjerstva

Kandidati se na Fakultet zdravstvenih studija upisuju nakon završene srednje škole (četvorogodišnje školovanje), a godišnje se upiše ukupno 150-200 studenata na redovan i vanredni studij – svih pet studija.

Dana 05. 03. 2008. godine Visoka zdravstvena škola u Sarajevu je preimenovana u Javnu ustanovu „Fakultet zdravstvenih studija” u Sarajevu rješenjem o Registraciji Broj 065-0-Reg-08-000387 Općinskog suda u Sarajevu.

Akademske 2009/10. godine na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu upisana je prva generacija studenata koji studiraju u skladu sa principima Bolonjske deklaracije u trajanju od 4+1 godine.

Akademske 2009/10. godine upisana je prva generacija studenata na postdiplomski studij na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu u trajanju od dvije godine, za studente koji su završili studij po Dobolonjskom programu studiranja.

Više informacija na: https://www.fzs.unsa.ba/