Analiza rizika je naučno zasnovan pristup rješavanju problema koji integrira najbolje naučne dokaze sa drugim važnim vrijednostima i krucijalna je komponenta bilo kojeg modernog sistema. Uvođenjem analize rizika, uveden je novi način razmišljanja o problemima. Mnogi problemi (npr. okoliš, sigurnost hrane) perzistiraju i u porastu su. Analiza rizika kao paradigma bazirana je na nauci, orjentisana je prema problemu, provodi se dobro sa svježim podacima, potražuje informacije iz različitih izvora, a donosi najbolju odluku u najbolje odgovarajućem vremenu, a odluke su fleksibilne i ažurirane.

Razumijevanje rizika za ljudsko zdravlje jedan je od najvažnijih izazova javnog zdravstva. Rizik po ljudsko zdravlje definira se kao vjerovatnoća koja opisuje stepen ugroženosti zdravlja jedinke izložene dejstvu određenog zagađivača ili grupe zagađivača. Rizik zavisi od niza faktora: količine kontaminanata, veličine kontakta (nivoa ekspozicije) i toksičnosti kontaminanta.

Stoga je područje procjene rizika područje koje se brzo razvijalo tokom proteklih trideset godina. Procjena rizika je važan segment u identificiranju i proučavanju rizika za zdravlje stanovništva i okoliša. To je vrlo interdisciplinarni rad koji uključuje razne stručnjake: od hemičara i biologa do liječnika, statističara, fizičara i sanitarnih inženjera. Osim procjenjivanja hemijskih rizika, može se također procijeniti izloženost fizičkim ili (mikro) biološkim faktorima rizika. Ako se ustanovi da postoji rizik, sljedeći korak je uvijek provoditi mjere upravljanja rizicima. Upravljanje rizikom je proces, odvojen od procjene rizika, u vaganju alternativa, uz konsultaciju sa svim zainteresiranim stranama, razmatrajući procjenu rizika i druge relevantne faktore, i ako je potrebno selekciju odgovarajućih preventivnih i kontrolnih opcija. Codex definicija upravljanja rizikom: “Proces, odvojen od procjene rizika, širokih političkih alternativa, u konsultaciji sa svim zainteresiranim stranama, uzimajući u obzir procjenu rizika i druge relevantne faktore za zašitu zdravlja ljudi i promociju slobodne trgovine i, ako je potrebno, odabir preventivnih i kontrolnih opcija.” Pod upravljanje rizikom podrazumjeva se identificirati rizike, izvršiti njihovu procjenu, a zatim ih eliminisatii ili smanjiti na prihvatljiv nivo, uspostaviti sisteme i procedure koje će se baviti identificiranim rizicima i to na proaktivan način te smanjiti direktni utjecaj ili posljedice i troškove incidenata koji se i dalje dešavaju, tako što će se uspostaviti efikasne procedure rješavanja incidenta.

 

Imazil u citrusnom voću – procjena rizika, Berbić Mirela

Aktuelno stanje oboljenja koja se prenose hranom u Evropi, Hasanica Nino

Bisfenol A u flašicama za dojenčad, Tomić Jelena