Novi standardi okoliša EU za upravljanje otpadom

Od strane Europske komisije su prije par dana pregledani i objavljeni, u Službenom listu EU (EUR-Lex), novi standardi emisija i učinkovitosti koji će pomoći državnim vlastima EU da se snizi utjecaj najvećih postrojenja za obradu otpada. Ovi novi standardi su rezultat pregleda dokumenta BAT-a (Best Available Techniques tj. najbolje dostupne tehnike) za postupke sa otpadom. Osim važnosti za europski sektor upravljanja otpadom, ovi zaključci imaju važnu ulogu u postizanju ciljeva politike zaštite okoliša i upravljanja okolišem u EU. Upravljanje otpadom bitan je dio prijelaza EU u kružno gospodarstvo i temelji se na načelu ‘hijerarhije upravljanja otpadom’ koji određuje red prioriteta prilikom upravljanja njime.