Udruženje za sanitarno inžinjerstvo u BiH postalo punopravni član IFEH-a

Udruženje za sanitarno inžinjerstvo u Bosni i Hercegovini je postalo punopravni član IFEH-a „International Federation of Environmental Health“, te je na taj način postalo prvo i jedino strukovno udruženje koje na međunarodnom nivou zastupa interese stručnjaka iz oblasti okolinskog zdravlja u Bosni i Hercegovini. IFEH kao vodeća svjetska Federacija iz oblasti okolinskog zdravlja radi na širenju znanja i spoznaja iz ove oblasti, promoviše saradnju između različitih zemalja i strukovnih udruženja, vrši razmjenu stručnjaka koji su uključeni u ovaj sektor, te razmjenu naučnh i tehničkih publikacija svojih članova. Federacija između ostalog, pruža sredstva i logističku podršku za razmjenu iskustava i informacija o okolinskom zdravlju, pomoć pri održavanju edukacija, seminara i stručnih sastanaka o temama relevantnim za zdravstvene nauke o okolišu, promociju terenskih i eksperimentalnih istraživanja, te zastupa interese svojih članova prema državnim agencijama, nacionalnim vladama i međunarodnim organizacijama.